Štab CŽ V.Kladuša: Reagiranje na izjavu Mustafe Ružnića

| 25 Marta, 2020

Štab Civilne zaštite Općine Velika Kladuša danas je  uputio Reagiranje na javni medijski istup Mustafe Ružnića, premijera USK i komandanta Kantonalnog štaba Civilne zaštite u članku koji su objavili pojedini portali pod nazivom „POTENCIJALNI PROBLEM! Hoće li Krizni štab FBiH izolirati Veliku Kladušu?“

U Reagiranju se ističe slijedeće:

Općinski štab civilne zaštite Velika Kladuša je postupajući sa svojim zakonskim nadležnostima i ovlaštenjima, na svojoj drugoj vanrednoj sjednici održanoj 19.03.2020. godine, usvojio Zaključak kojim se predlaže Općinskom načelniku da proglasi stanje nesreće uzrokovane epidemiološkom krizom koronavirusa COVID-19. Temeljem sigurnosne procjene i  Zaključka Štaba civilne zaštite Općine Velika Kladuša, Općinski načelnik je 19.03.2020. godine, donio Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće i stavljanju u funkciju i korištenje sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje u iznosu od 526.000,00 KM. Slijedom Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće, Općinski štab civilne zaštite je donio niz konkretnih odluka i mjera kojima je naloženo adekvatno postupanje nadležnih organa, ustanova i institucija, a koje mjere se u kontinuitetu provode.

Isto tako, u svrhu preventivnog djelovanja i informiranja građana, kreirana je posebna web aplikacija putem službene stranice Općine za kontakt i usluge e-servisa (e-matičar, e-dokument i dr.), dizajnirani, izrađeni i distribuirani su leci i informativni posteri sa preporukama preventivnog djelovanja, kontakt telefona nadležnih službi i institucija. U svrhu zaštite zdravlja građana, i nadzora u realizaciji naredbi općinskog štaba CZ izvršava JKUP „Komunalije“, u saradnji sa JP „Veterinarska stanica Velika Kladuša“. Kontinuirano se vrše akcije sanitarne dezinfekcije javnih površina i ulica u urbanom dijelu grada i zonalnim centrima općine.

Na osnovu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, Općinski načelnik donio je Odluku o formiranju Operativnog centra Štaba civilne zaštite Općine Velika Kladuša, kao i štabova civilne zaštite mjesnih zajednica. U toku je organizirana pomoć u prehrambenim i ostalim potrebnim proizvodima za starije i iznemogle osobe, te osobe u stanju socijalne potrebe.

Na prostoru općine Velika Kladuša, formirane su sve strukture civilne zaštite za rad i operativno djelovanje u cilju zaštite građana i molimo Vas da se ne stvara dodatna panika, u smislu pogrešnih istupa u javnost.

Slijedom navedenog, netačne su konstatacije o nepostojanju struktura civilne zaštite na području općine Velika Kladuša, kao i postupanja istog u skladu sa naredbama štabova civilne zaštite viših nivoa vlasti.

Kompletan tekst Reagiranja možete pogledati (OVDJE)